Information

A közönség elégedettségét fejezte ki

A közönség elégedettségét fejezte ki

A kutatás során a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok rendezvény látógatói körében végeztünk elégedettség-felmérést a 2023-as fesztivál alatt. A kutatás módszere a kérdőíves adatgyűjtés volt. A válaszadók bázisát a 2023-as évben megrendezett rendezvény résztvevői teszik ki, akik a kérdőíveket a helyszínen töltötték ki. Az elemzéshez használt minta nagysága 357 fő. Az elemzés során tapasztalt belső összefüggéseket és eredményeinket a 2022-ben felvett kérdőíves adatgyűjtés eredményeivel összehasonlítva közöljük. A 2022-es kutatás során használt minta mérete 260 fő. A minták nem tekinthetők valószínűségi mintavételeknek, az eredmények tájékoztató jellegűek és főként a belső összefüggések vizsgálatára alkalmasak.

Az elemzés bázisát helyszíni, önkitöltős felmérés adja. A kutatás eredményei nem feltétlenül reprezentálják a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok rendezvényein résztvevő látogatók teljes halmazát, tehát a kitöltői bázis belső megoszlásaira vonatkozóan kaptunk releváns eredményeket. Az adatok általánosíthatóságával szemben felmerülő problémák között meg kell említeni az önszelekciós torzítást, tehát azt, hogy a válaszadók és a nem válaszadók eltérhetnek egymástól. A továbbiakban a 357 fős minta adatait nyers formában (azaz releváns populáció hiányában utólagos rétegzési és súlyozási eljárás nélkül) közöljük.  

A kutatás eredményei

Elsőként a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok 2023-as fesztivál során vizsgált látogatóközönségének főbb demográfiai jellemzőit mutatjuk be, összehasonlítva azt a 2022-es látogatóközönség demográfiai jellemzőivel.
Az 1. ábra alapján látható, hogy nem szempontjából a résztvevők tábora kiegyenlítettnek tekinthető, a 2023-as rendezvény látogatóinak 54,8 százaléka nő volt, míg 45,2 százalékuk férfi. 2022-ben a résztvevők 56,5 százaléka volt nő, és 46,5 százalékuk volt férfi. A két adatfelvétel adatai között jelentős különbség nem tapasztalható.

1. ábra A 2023-as rendezvény látogatói nem alapján (%)

publikacio diagram 01

Megjegyzés: az adatok bázisa a teljes minta

A 2. ábrán megfigyelhetjük, hogy az életkor dimenzió mentén szintén kiegyenlített a látogatók megoszlása 2023-ban. A 2022-es fesztivál tendenciáját követve az ideit (2023-as) is a 45-54 évesek (27,6 százalék) és a 25-44 évesek (22,3 százalék) közül vettek részt a legtöbben a rendezvényen, 2022-ben 45-54 évesek a 27,4 százalékát, a 25-44 évesek pedig 26,6 százalékát tették ki a látogatói bázisnak. Az előző évtől eltérően a 18-24 éves korcsoport jelenléte 20,5 százalékról 16,1 százalékra csökkent, míg az 55-64 éves korosztály aránya 13,9 százalékról 17,7 százalékra nőtt. A 18 év alattiak (5,6 százalék) részvételi arányában is növekedés észlelhető (2022-ben 1,9 százalék).

2. ábra A 2023-as rendezvény látogatói korcsoport alapján (%)

publikacio diagram 02

Megjegyzés: az adatok bázisa a teljes minta

Iskolai végzettség alapján is heterogenitás tapasztalható a látogatói bázist illetően, a két vizsgált fesztivál között jelentős eltérések nem mutatkoznak. A legtöbb látogató legmagasabb iskolai végzettsége az érettségi. Az érettségivel rendelkezők 2023-ban a válaszadók 38,4 százalékát, míg 2022-ben a válaszadók 41,9 százalékát tették ki. Egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik a látogatók több, mint 40 százaléka mindkét vizsgált rendezvényben. 2023-ban 3,5-ról 8,2 százalékra nőtt azonban azon résztvevők aránya, akiknek legmagasabb iskolai végzettsége az általános iskola.

3. ábra A 2023-as rendezvény látogatói iskolai végzettség alapján (%)

publikacio diagram 03

Megjegyzés: az adatok bázisa a teljes minta

A 4. ábrán látható, hogy az ország számos területéről érkeztek látogatók a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok rendezvényére a 2023-ban. A legtöbben vagy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből (2022-ben 36,2 százalék; 2023-ban 44,3 százalék) vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből (2022-ben 31,5 százalék; 2023-ban 22,7 százalék) érkeztek a rendezvényre mindkét fesztivál alatt. 2023-ban az előző évi adatokhoz hasonlóan a résztvevők nagyjából egytizede érkezett Pest megyéből (12,6 százalék), illetve Hajdu megyéből (9,2 százalék). Míg 2022-ben a válaszadók 2,3 százaléka érkezett külföldről a rendezvényre, addig 2023-ban 3,1 százalékra nőtt az arányuk a résztvevők között

4. ábra A 2023-as rendezvény látogatói lakóhely alapján (%)

publikacio diagram 04

Megjegyzés: az adatok bázisa a teljes minta

A kérdőívben a válaszadók lakóhelye is megkérdezésre került, amely település-szinten áll rendelkezésünkre.

A kutatás elsődleges célja az rendezvénnyel kapcsolatos vélemények felmérése volt, illetve a résztvevők elégedettségére és helyi szokásaira vonatkozó adatok gyűjtése. A következőkben az ezekre a dimenziókra vonatkozó adatok kerülnek bemutatásra a megkérdezett látogatói bázis válaszai alapján. 

Az 5. ábrán látható, hogy mindkét vizsgált fesztivál esetében a látogatók nagyjából egyharmada (35 százalék) először járt a Szüreti Napokon, illetve nagyjából egytizedük esetében az aktuális fesztivál már a második alkalom volt. 2022-ben a válaszadók 20 százaléka vallotta, hogy minden évben ellátogat a rendezvényre, azonban ez az arány a 2023-as látogatói bázis esetében 14 százalékra csökkent. 36,9 százalékról 41,5 százalékra nőtt viszont azon résztvevők száma, akik többször voltak már a Szüreti Napok rendezvényen.

5. ábra Járt már a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok rendezvényen? (%)

publikacio diagram 05

Megjegyzés: az adatok bázisa a teljes minta

6. ábra Milyennek ítéli meg a rendezvény színvonalát? (%)

publikacio diagram 06

Megjegyzés: az adatok bázisa a teljes minta

A 7. ábrán megfigyelhetjük, hogy 2022-ben a résztvevők 93,4 százaléka válaszolta azt, hogy eljönne a rákövetkező évben is a rendezvényre, míg 2023-ban a válaszadók 96 százaléka adott arra utaló választ, hogy jövőre is visszatérne a rendezvényre.

7. ábra Jövőre eljönne újra? (%)

publikacio diagram 07

Megjegyzés: az adatok bázisa a teljes minta

Az általános elégedettség tendenciái után megvizsgáljuk a bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség jellemzőit is. Hasonló eredményeket tapasztalunk a borászatokkal való elégedettség kapcsán, mint amiket a rendezvény színvonalának megítélésekor kaptunk. Míg 2022-ben a látogatók 71,9 százaléka volt teljes mértékben elégedett a borászatokkal a rendezvényen, addig ez az arány 2023-ban már 77,4 százalék volt (8. ábra). Az elégedetlennek tekinthetők aránya elenyésző.

8. ábra Mennyire elégedett a borászatokkal? (%)

publikacio diagram 08

Megjegyzés: az adatok bázisa a teljes minta

A borászatokhoz hasonlóan a vásár, az árusok és az ételek megítélése is igen kedvező (9. ábra). Mindkét évben a résztvevők nagyjából kétharmada teljes mértékben elégedett volt az említett szolgáltatások minőségével.

9. ábra Mennyire elégedett a vásárral, az árusokkal, az ételekkel? (%)

publikacio diagram 09

Megjegyzés: az adatok bázisa a teljes minta

A rendezvény alatt a látogatók számos szolgáltatást vettek igénybe Tokajban, ezen a téren több eltérést is tapasztalunk a két vizsgált fesztivál között, melyeket a 10. ábra tartalmaz. Míg a 2022-es fesztiválon a borászatok voltak a legnépszerűbb szolgáltatások, addig 2023-ban a gasztronómiával kapcsolatos szolgáltatások bizonyultak a legkedveltebbnek, mivel a látogatók 57,9 százaléka vette igénybe őket Tokajban tartózkodása alatt. A borászatok szorultak a második helyre, a válaszadók 45,8 százaléka vett igénybe borászattal kapcsolatos szolgáltatást, ami lényegesen kevesebb mint a 2022-es látogatói bázis adatai alapján tapasztalt 53,5 százalék. Szállodában idén (2023-ban) is a résztvevők nagyjából egynegyede szállt meg. A kulturális programokon való részvétel a 2023-as válaszadói bázis esetében megnövekedett, a látogatók 18,4 százaléka vett részt kulturális programokon, ami több mint kétszerese a 2022-ben tapasztalt aránynak (7,7 százalék). A résztvevők között továbbra is jelen van egy nagyjából 30 százalékos látogatói bázis, akik csak a rendezvényre érkeznek Tokajba, és nem vesznek igénybe semmilyen szolgáltatást.

10. ábra Tokajban milyen szolgáltatásokat vett igénybe itt tartózkodása alatt? (%)

publikacio diagram 10

Megjegyzés: az adatok bázisa a teljes minta

Főbb eredmények:

  • A rendezvény látogatói bázisa mindkét fesztivál során heterogénnek tekinthető: nagyjából megegyező arányban töltöttek ki kérdőívet nők és férfiak. Szintén heterogenitást mutat a válaszadók bázisa korcsoport és iskolai végzettség szempontjából.
  • Ez a sokszínűség a településtípusok szerinti megoszlásban is érzékelhető: az ország számos területéről érkeztek látogatók és több külföldön élő személy is szerepel a kitöltők között. Mindkét fesztivál esetében a látogatók jellemzően Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből és Szabolcs vármegyéből érkeztek.
  • A látogatók többsége járt már a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok rendezvényen legalább egy alkalommal. A 2022-es évhez képest valamelyest csökkent azon válaszadók aránya, akik minden évben ellátogatnak az eseményre.
  • A válaszadók közel 70 százaléka nagyon magas színvonalúnak ítéli meg a rendezvényt. A 2023-as rendezvény látogatói körében nőtt a borászatokkal, a vásárral, az árusokkal és az ételekkel való elégedettség szintje a 2022-es válaszadói bázishoz képest.
  • A kérdőív kitöltőinek több mint egyharmada csak a rendezvényre érkezett Tokajba. A válaszadók közel fele vett továbbá igénybe gasztronómiai szolgáltatást. A különböző szolgáltatások választásában megfigyelhető mintázat: a borászatok és a szállodában való megszállás jellemzően a magasan iskolázott látogatók körében népszerű.

 

Contact

Cultural Center, Ferenc Németi City Library
3910 Tokaj, Serház út 55.

Head of institution:
Dr. Fintor Gábor PhD

Program coordinator:
Fincziczki Krisztina
wineries, crafts, catering
+ 36 70 330 8734
programok.szinhaz@tokaj.hu

Event organizer:
Tóvizi Marcell
+36-30-908-6925

Technical manager:
Bejó Gábor
muszak.szinhaz@tokaj.hu